Recyklace

Recyklace

Pěnový polystyren je 100 % recyklovatelný materiál.

Pěnový polystyren (zkr. EPS) je univerzální materiál s pestrou škálou možností využití. Kromě nejčastějšího použití, jako izolace ve stavebnictví, je díky svým unikátním vlastnostem vhodným materiálem pro zhotovování modelů, kulis, různých forem pro odlévání kovů, a ve velkém je také využíván v obalovém průmyslu.

Polystyren je z 98 % tvořen vzduchem, jedná se o 100% recyklovatelný materiál. Klíčový pro jeho úspěšnou recyklaci je ovšem stav, ve kterém k recyklátorovi doputuje. Obecně platí, že čím čistší, tím lepší předpoklady pro recyklaci má.

V České republice vzniká ročně asi 600 tis. m3 polystyrenového odpadu zejména z obalů. Jedná se především o obaly z elektroniky a bílé techniky. 

EPS - životní cyklus

Kam patří odpad z pěnového polystyrenu?

sběrných dvorech. Podmínky pro ukládání odpadu se mohou v jednotlivých sběrných dvorech lišit, a proto je dobré se o nich informovat předem přímo na místě, na příslušném obecním nebo městském úřadě, případně u firmy zajišťující v dané lokalitě svoz odpadu. Jestliže zvolíme možnost vrátit obal od výrobku v obchodě, kde jsme ho zakoupili, je lepší se informovat o podmínkách zpětného odběru hned při nákupu.

Sdružení EPS v rámci pilotního projektu testovalo možnost třídění odpadu do speciálních nádob na EPS na sídlištích v Kralupech nad Vltavou. Projekt se setkal s úspěchem, občané zde ve 3 takových nádobách vytřídí v průměru 135 kg měsíčně, což ušetří zhruba 25 žlutých kontejnerů, každý o objemu 1100 litrů. Aktuálně Sdružení jedná o možnosti zavedení speciálních nádob i do jiných měst.

Další zpracování

Směs plastového odpadu je ze žlutých kontejnerů svážena do dotřiďovacích linek, v nichž je tříděna na jednotlivé druhy plastu, podle možnosti jejich dalšího zpracování. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.

Při třídění odpadového EPS se postupuje podle stupně znečištění, to vyplývá z jeho prvotního určení. Například obalové materiály bývají polepeny různými papírovými nebo plastovými štítky, lepicími páskami apod.

Po roztřídění je pěnový polystyren rozdrcen a v závislosti na stupni znečištění dál využit. Neznečistěný materiál lze opět použít při výrobě nových obalů či izolací.

Již dříve se při výrobě pěnového polystyrenu do čerstvé suroviny přidávaly odřezky z vlastní výroby v množství 10–15 %. Použitím moderních technologií je možné podíl recyklátu ještě zvýšit, aniž by to mělo vliv na kvalitu výrobku. Tento recyklát jsou schopni na kvalitní výrobky zpracovat všichni výrobci pěnového polystyrenu ze Sdružení EPS ČR. Ani znečištěný odpad nezůstane bez využití. Vyrábí se z něj lehčený beton, izolační omítky, zásypy, využívá se pro vylehčení zahradního substrátu nebo při výrobě pálených cihel atd. Tímto způsobem je možno roztřídit a zpracovat většinu odpadního polystyrenu.

Závazky Sdružení EPS ČR v oblasti cirkulární ekonomiky

Společnost vyvíjí stále větší tlak na efektivnější využívání plastů a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň je zájem omezit plýtvání neobnovitelnými zdroji. Také Sdružení EPS ČR, které je členem Asociace evropských výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS) se aktivně podílí na plnění tohoto cíle. Dobrovolně se zavázalo podpořit co nejvyšší míru recyklace EPS do roku 2030. Jde o odvážný cíl, ale sdružení již nyní podniká první kroky, aby mohl být naplněn. Předpokládá se, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace v ČR dosáhnout více než 50 %, a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu. 

Protože nám také záleží na tom, jak vypadá naše životní prostředí, zabýváme se v poslední době nejen zpracováním našeho vlastního technologického EPS odpadu, ale také zpracováním EPS vytříděného z komunálního odpadu. Součástí filozofie Sdružení EPS ČR je chovat se zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí. Proto vyžadujeme, aby se stejným způsobem chovali i naši členové.  V roce 2022 se sdružení dobrovolně připojilo do programu OCS, za účelem zabránění úniku mikroplastů z výroby.

Operation Clean Sweep (OCS)

Dobrovolný závazek zabránit úniku a ztrátám pelet a mikroplastů do životního prostředí.

Program OCS, který byl nejprve přijat v Severní Americe, je nyní od roku 2015 realizován také v Evropě.

K OCS se přihlásilo více než 1200 společností na světě. Plastics Europe jej pro své členy zavedla jako povinný a mnoho skupin, mezi nimi i výrobci EPS, se k programu postupně připojují. Ze členů Sdružení EPS ČR již získaly certifikát tyto společnosti: Bachl, Austrotherm, P-Systems, Rapol a Vodopol. Další společnosti se na certifikaci připravují.

Za účelem dosáhnout vytyčených cílů realizovalo Sdružení EPS ČR několik aktivit:

2023

Průzkum mezi obchodními řetězci, jak nakládají s odpadním EPS, ve spolupráci s Cyrkl

2023

Byl realizován třetí pilotní projekt: Separovaný sběr na dotřiďovacích linkách

2023

Byl realizován první pilotní projekt: Separovaný sběr na sídlišti v Kralupech nad Vltavou

2022

Bylo vytvořeno video mapující pilotní projekt recyklace EPS

2022

Členové přijali standardy OCS - zamezení vzniku mikroplastů

2022

Workshop EPS a cirkulární ekonomika II. v roce 2022

2021

Byly vytvořeny informační letáky o tom, jak nakládat s odpadním EPS (návod pro sběrné dvory, dotřiďovací linky a samosprávy)

2021

Zavedení speciálního materiálového štítku umožnilo odlišovat odpad z EPS od jiných plastů

2021

Byl spuštěn webový portál recyklujemepolystyren.cz, na kterém se mohou návštěvníci seznámit s různými druhy odpadního polystyrenu, způsobem jejich sběru, třídění a recyklace. K dispozici je také mapa sběrných míst, kam je možné větší množství odpadního polystyrenu vytřídit či prodat k následné recyklaci.

2021

Sdružení zahájilo spolupráci s platformou Cyrkl

2021

Ve spolupráci s INCIEN byla provedena studie materiálových toků pěnového polystyrenu v ČR

2021

Jednotliví členové si vyřídili potřebnou legislativu pro možnost odebírat a zpracovávat odpadní EPS

2021

Workshop EPS a cirkulární ekonomika I. v roce 2021

Všechny potřebné informace o recyklaci EPS naleznete na